پرینت

درباره تاکووو

تاکو وو : 
در سال 2004 شرکت سویس لیون که تبدیل به بزرگترین کمپانی صنعتی در صربستان گردیده بود،  شرکت تاکو وو را در مناقصه فروش از میلانوویچ با بهترین پیشنهاد به ارزش 30 میلیون یورو برای یک برنامه ریزی بلند مدت 5 ساله خرید ،
در مدت زمان بسیار اندکی تاکووو با سیستم فروش سوئیس لیون به صورت هماهنگ و یکپارچه در آمد وباعث پیدایش کمپانی سویس لیون-تاکووو گردید .


riviera