پرینت

مدیران شرکت

                                                       

 مدیر عامل:
 
جناب آقای طالب کاظمی
       
                       

                           :معاون مدیر عامل 
 
آقای هومن عسگرزاده

مدیر تجارت خارجی  :

آقای  ابراهیم فتح اللهی           
                                                                                                                                                                    

 مدیر بازاریابی و
کارشناس  فروش:

 آقای کامران کتابچی